red-cp-background

Apņemšanās atbildīgi izvēlēties piegādātājus

commited-to-responsible-sourcing

Uzņēmums Colgate-Palmolive ir apņēmības pilns ievērot atbildīgas materiālu un pakalpojumu piegādātāju izvēles principus ar mērķi neradīt kaitējumu cilvēkiem un videi un nepieļaut ļaunprātīgu izmantošanu. Mūsu apņemšanos atbildīgi izvēlēties piegādātājus nosaka četri galvenie pīlāri: vides aizsardzība, ētiska nodarbinātības prakse, cilvēku veselība un drošība, kā arī uzņēmumu godprātīgums.

Īstenojot šeit aprakstītās Colgate programmas, politikas un iniciatīvas, mēs turpinām pārliecinošu virzību, lai sasniegtu mūsu atbildīgas piegādātāju izvēles mērķus. Colgate pastāvīgi novērtē un salīdzina savas politikas un izvērtē piegādātājus un nozares, kurās tie darbojas, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu sastāvdaļu piegāde joprojām tiek īstenota atbildīgi.

Mūsu apņemšanās pamatā ir četras galvenās politikas un iniciatīvas: mūsu trešās puses rīcības kodekss, mūsu sastāvdaļu drošuma garantēšana, mūsu pienācīgas rūpības prakse attiecībā uz trešajām pusēm, kā arī klimata pārmaiņu un ūdens resursu pārvaldība.

TREŠĀS PUSES RĪCĪBAS KODEKSS

Colgate trešās puses rīcības kodekss atspoguļo, ko mēs sagaidām attiecībā uz ētisku rīcību no mūsu piegādātājiem, izplatītājiem, aģentiem, klientiem, pētniecības partneriem un visām citām trešajām pusēm, ar ko mēs sadarbojamies. Mēs prasām no mūsu trešo pušu partneriem, lai tie iepazīstina ar Colgate trešās puses rīcības kodeksu visus savu organizāciju dalībniekus un padara to pieejamu darbiniekiem un apakšuzņēmējiem, kuru darbs ir saistīts ar Colgate lietām. Parasti Colgate trešās puses rīcības kodekss ir iekļauts visos mūsu pirkšanas un pakalpojumu līgumos.

Colgate nevainojomo reputāciju veido ne tikai mūsu pašu rīcība, bet arī mūsu sadarbības partneru darbības. Šā iemesla dēļ mēs tiecamies sadarboties tikai ar tādām trešajām pusēm, kam ir tādas pašas vērtības kā mums un kas uzrāda tikpat augstus ētikas standartus.

SASTĀVDAĻU DROŠUMS

Katra mūsu pārdotā produkta un sastāvdaļu drošums ir Colgate-Palmolive vērtību stūrakmens. Mēs esam apņēmības pilni ne tikai ražot drošus produktus, bet arī izmantot šo produktu ražošanā tādas sastāvdaļas un procesus, kas minimāli ietekmē apkārtējo pasauli. Mūsu zinātnieki tiecas izstrādāt produktus, kas ir videi nekaitīgi un efektīvi, vienlaikus nodrošinot, ka produkti atbilst mūsu augstajiem produkcijas standartiem. Visas sastāvdaļas, kas mums tiek piegādātas un ko mēs izmantojam savos produktos, ir drošas cilvēkiem un videi. Tās atbilst mūsu stingrajiem drošības standartiem un valstiskajam regulējumam visās pasaules valstīs, kurās mēs pārdodam savus produktus. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mūsu sastāvdaļu drošuma politiku.

TREŠO PUŠU ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒŠANA UN UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE

Colgate ir apņēmības pilns sadarboties ar ētiskām trešajām pusēm. Uzsākot sadarbību ar piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, visas trešās puses tiek pakļautas atbilstības izvērtēšanas procesam, kurā tiek pārbaudīts, vai tās nav iekļautas potenciāli problemātisku uzņēmumu sarakstos un sankciju sarakstos un vai par tām nav atrodamas negatīvas atsauksmes plašsaziņas līdzekļos un regulējošo iestāžu ziņojumi par pārkāpumiem. Pēc sākotnējās atbilstības izvērtēšanas trešās puses, kas sadarbojas ar Colgate, tiek pakļautas pastāvīgai uzraudzībai, lai laikus konstatētu potenciālu draudu signālus. Visi draudu signāli tiek izmeklēti, un vajadzības gadījumā tiek veikti korektīvi pasākumi. Trešajām pusēm, kas Colgate vārdā var kārtot lietas ar valsts iestādēm, pirms sadarbības sākšanas ar Colgate jāiziet visaptverošs uzticamības pārbaudes process.

KLIMATA PĀRMAIŅU UN ŪDENS RESURSU PĀRVALDĪBA

Jau daudzus gadus mēs pieprasām, lai mūsu 1. līmeņa piegādātāji, kā arī oglekļietilpīgo un ūdensietilpīgo materiālu piegādāji piedalītos CDP Piegādes ķēžu klimata un ūdens informācijas atklāšanas programmā, kas palīdzētu mums izprast un risināt jautājumus saistībā ar ietekmi uz klimatu un ar to saistītos riskus ūdens resursiem un iespējas mūsu piegādes ķēdē.

Turklāt, izmantojot šo mijiedarbību ar mūsu piegādātājiem, mēs palīdzam mūsu produktu izstrādātājiem un apgādes komandām saprast un apzināt mūsu oglekļietilpīgākās un ūdensietilpīgākās izejvielas un iepakojuma materiālus. Tas ļauj mums izmantot materiālus un dizaina produktus, kas atbilst Colgate vides pārvaldības mērķiem.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu centieniem klimata pārmaiņu un ūdens resursu pārvaldības jomā, lūdzu, skatiet sadaļu “Planēta” mūsu tiešsaistes ziņojumā par ilgtspējību.

ATBILDĪGAS PIEGĀDĀTĀJU IZVĒLES PAMATPROGRAMMAS

Bez iepriekš minētajām politikām un iniciatīvām Colgate īsteno tālāk aprakstītās pamatprogrammas, kas atbalsta mūsu četrus pīlārus un apņemšanos. Trešās puses tiek iekļautas vienā vai vairākās no šīm pamatprogrammām atkarībā no tādiem faktoriem kā, piemēram, objektīvi valsts vai nozares riski, uzņēmumam Colgate sniegtie izlases pakalpojumi vai ietekmes uz Colgate uzņēmējdarbību kritiskums.

Uzlabota piegādātāju pārvaldība (Enhanced Supplier Management — ESM)

Colgate ESM programma ir globāls risku novērtēšanas un revīzijas process mūsu izejvielu un iepakojuma piegādātājiem un līgumražotājiem, kas vērsts uz šādām trim galvenajām jomām:

  • Atbilstība Colgate kvalitātes standartiem un normatīvajām prasībām, kas nodrošina mūsu produktu kvalitāti un drošumu
  • Pakalpojumu kvalitāte, lai nodrošinātu Colgate-Palmolive produktu efektīvu piegādi mūsu klientiem un patērētājiem
  • Atbilstība labas vides pārvaldības procesiem un darbinieku drošības un darba tiesību ievērošana

Kopš ESM programmas ieviešanas vairāk nekā 7000 piegādātāju objektos ir veikta risku novērtēšana un vairāk nekā 1200 objektos ir veikta revīzija.

Piegādātāju atbildīguma novērtējums (Supplier Responsible Sourcing Assessment — SRSA)

Colgate piegādātāju atbildīguma novērtējuma programma (SRSA) ir risku novērtēšanas un revīzijas programma, kas īpaši vērsta uz Colgate ražotņu, līgumražotāju, izejvielu un iepakojuma materiālu piegādātāju, noliktavu un fasēšanas partneru sociālo un vides atbilstību. Piegādātājus revīzijai izvēlas, pamatojoties uz risku novērtējumu, un atbilstība tiek vērtēta, izmantojot Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade) 4-Pillar revīzijas.

Kopš SRSA programmas ieviešanas 2019. gadā vairāk nekā 550 piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju ir veikta riska novērtēšana un vairāk nekā 45 % no tiem ir veikta trešo pušu sociālās atbilstības revīzija. Izmantojot revīzijas korektīvos pasākumus, SRSA programma ir palīdzējusi nodrošināt godīgus un drošus darba apstākļus vairāk nekā 60 000 darbinieku Colgate paplašinātajā piegādes ķēdē.

Apņemšanās novērst atmežošanu

Colgate-Palmolive atbalsta redzējumu par nākotni bez atmežošanas. Mēs esam apņēmības pilni izmantot meža produkciju, kas iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem. Mūsu atmežošanas novēršanas politika attiecas uz materiāliem, kas iegūti no palmu eļļas, sojas, kausētiem liellopu taukiem un papīra. Uzņēmumam Colgate ir arī atsevišķa politika par atbildīgu un ilgtspējīgu palmu eļļas izmantošanu.

Mūsu apņemšanās galvenie principi ir mūsu piegādes ķēdes kartēšana un izsekojamība, sertificētas palmu eļļas, sojas un papīra materiālu iepirkšana, piegādātāju atbilstības Colgate politikām, vietējiem normatīvajiem aktiem un standartiem, piemēram, kritēriju minimums rūpnieciska mēroga liellopu audzēšanai Amazones baseinā Brazīlijā mūsu kausētu liellopu tauku piegādātājiem, pārbaudīšana un satelītnovērošanas iespēju ieviešana, lai identificētu un pārvaldītu potenciālus atmežošanas riskus.

Turklāt Colgate piedalās arī vairākos transformācijas projektos Indonēzijā un Taizemē, kas vērsti uz vides un sociālo problēmu risināšanu un ražošanas iespēju attīstīšanu, izmantojot atbildīgus piegādātājus.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu politikām, apņemšanos un aktivitātēm, kas vērstas uz atmežošanas novēršanu mūsu piegādes ķēdē, lūdzu, skatiet mūsu atmežošanas novēršanas politiku, politiku par atbildīgu un ilgtspējīgu palmu eļļas izmantošanu un sadaļu “Planēta” Colgate ziņojumā par ilgtspējību — Mūsu apņemšanās novērst atmežošanu.

Cilvēktiesību un piespiedu darba novēršanas programma

Colgate ir apņēmības pilns ievērot visus piemērojamos darba tiesību aktus, tostarp tiesību aktus, kas vērsti uz mūsdienu verdzības apkarošanu, valstīs, kurās mēs veicam savu uzņēmējdarbību. Colgate ir ilgtermiņa apņemšanās ievērot cilvēktiesības un darba tiesības visā pasaulē, un tas atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Starptautiskās darba organizācijas (ILO) darba pamatstandartus. Turklāt mēs esam apstiprinājuši savu atbalstu ANO Globālajam līgumam un tā principiem attiecībā uz cilvēktiesībām, nodarbinātību, vidi un korupcijas novēršanu.

Colgate ir Patēriņa preču foruma (CGF) dalībnieks un atbalsta foruma sociālo rezolūciju par piespiedu darbu un to atbalstošos nozares prioritātes principus: katram darba ņēmējam jābūt brīvībai pārvietoties, nevienam darba ņēmējam nav jāmaksā par iespēju strādāt un nevienu darba ņēmēju nedrīkst piespiest strādāt.

Lai uzzinātu vairāk par Colgate apņemšanos un rīcību attiecībā uz cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanu, lūdzu, skatiet mūsu ziņojumu par ilgtspējību sadaļā “Cilvēki” un mūsu ikgadējo publikāciju “Cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana”.

Konfliktu izrakteņi

Colgate-Palmolive atbalsta centienus pārtraukt vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus, ko veic bruņotas grupas Kongo Demokrātiskajā Republikā un tās kaimiņvalstīs.

Termins “konfliktu izrakteņi” attiecas uz tādiem izejmateriāliem kā, piemēram, zelts, kasiterīts, kolumbīts-tantalīts (koltans) un volframīts, tostarp to atvasinājumiem — alvu, tantalu un volframu (3TG izrakteņi), kas tiek iegūti noteiktā pasaules reģionā, kurā notiek konflikti, kas ietekmē šo materiālu ieguvi un tidzniecību.

Konfliktu izrakteņus iegūst Kongo Demokrātiskajā Republikā un tās kaimiņvalstīs — Angolā, Kongo Republikā, Centrālāfrikas Republikā, Ruandā, Tanzānijā, Zambijā, Burundi, Dienvidsudānā un Ugandā.

Pilnīgi visi mūsu piegādātāji, kas pašlaik izmanto 3TG izrakteņus, ir pārbaudīti un izmanto izraktuves, kas neatrodas Kongo Demokrātiskajā Republikā un tās kaimiņvalstīs, vai arī piegādā materiālus no metāllietuvēm un pārstrādātājiem, ko Bezkonflikta izrakteņu ieguves iniciatīva atzinusi par “bezkonflikta”.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mūsu politiku attiecībā uz konfliktu izrakteņiem.

PARTNERATTIECĪBAS

Colgate apzinās, ka mēs nevaram sasniegt mūsu ambiciozos mērķus vienatnē. Viens no mūsu apzinīgas piegādātāju izvēles svarīgākajiem elementiem ir mūsu mijiedarbība un sadarbība ar ārējiem partneriem.

Lai uzzinātu vairāk par Colgate partnerattiecībām, lūdzu, apmeklējiet partnerattiecību lapu mūsu ilgtspējības tīmekļa vietnē